חדשות

אימון מנהלים אימון בקבוצה תחילת קבוצות אחת לשלושה חודשים מינימום 5 מתאמנים, בשעה 18:00-21:00, פרטים בטלפון 086510143 אימון למנהיגים- אימון לעסקים- אימון לסטודנטים- אימון לפיתוח אישי לבוגרים- אימון להשגת קריירה סופרוויג'ן למאמנים מתחילים וותיקים - הכנה למבחני הסמכה של אי.סי.אף - -הרצאות בתחומי הניהול,אימון וגישור קורסי הסמכה באימון ובגישור Coach Training Program - English 60+ hour Coach Training Program is an introduction, building to a solid foundation, of coaching skills and competencies – as defined by the International Coach Federation.

להרשמה on-line

 

 

 

 

Reviewer: Prof. Georgi Vasilev Bahchevanov 

1. התמה של הדיסרטציה הינה רלוונטית. המחקר בוחן את מידת ההשפעה של הרציונציות ואמוציה על הצלחת הליך הגישור. בדיקת נושא הגישור כהליך של פתרון סכסוכים היא מאד חשובה מכיוון שמחקרים שמתייחסים לנושא זה מהאספקט הייחודי הזה טרם בוצעו.
2. המועמדת בחרה את מבנה המחקר שמתאים ושתורם להשגת היעד.
מטרת המחקר היא לבחון את הפרמטרים השונים של הליך הגישור ככלי לניבוי הסיכויים להצלחתו, דרך הליך הניתוח של הגישור והצדדים המעורבים בו. המטרה היא להציע מודל לניהול הגישור תחת תנאים שונים ומצבים של סכסוך לפי תיאוריות גישור שונות. כלומר, כיצד משתנים שונים משפיעים על ההצלחה או חוסר ההצלחה של הליך הגישור והאם קיימים גורמים שמפריעים להליך הגישור או מדרבנים אותו?
3. הדיסרטציה נכתבה והוצגה לדיון כנדרש. למחברת יש דרך מחשבה מקורית וגישה מלומדת. היא מהווה ניתוח מקיף של הספרות הקיימת. רשימת המקורות כוללת 80 פריטים. רובם מ- 10 השנים האחרונות. 
4. מסקנות והצעות נוסחו בהתאם לנושא, למטרה, ולמשימות מחקר שנקבעו. לדעתי, הן מתאימות מאוד. בבולגריה לא בוצע מחקר השוואתי בין תיאוריות שונות והשפעתן על פתרון סכסוכים. לא פותח מודל. לכן, זהו חידוש בתחום הגישור והוא עלול לספק הזדמנות לבחינת מודלים שונים בהליך הגישור שאמורים לכלול הליכים שונים בשל הנושאים השונים הקשורים לסכסוך. 
5. החוזק של הדיסרטציה הוא בניתוח. הסינתיזה היא חלשה יותר.
6. המחברת השיגה את היעד ומלא את משימות המחקר. השערת העבודה אוששה. בדיסרטציה החוקר בחן את ההשפעות הרציונליות והאמוציונליות שקיימות בצדדים של הסכסוך והדרך בה הן משפיעות של פתרון הסכסוך בגישור. נמצא שאין פער בין רציונליות לבין אמוציה ושכל חלקיק רציונליות מלווה באספקטים אמוציונליים. הדרך בה הרציונל מבוטא היא מה שקובעות האם האמוציה שולטת בצדדים או האם הצדדים שולטים באמוציה. 
החוקרת בדקה איך המודלים השונים משפיעים על פעולות הצדדים ואיך הגישור הוא אופציה לפתרון בקהילה. 
הדיסרטציה עומדת בדרישות.
REVIEW by Prof. Georgi Kirilov Petkov, PhD
המועמדת יעל סנה בחרה נושא עכשווי ועתידי שהוא לא רק מדעי אלא גם קשור למנהג החברתי. אנחנו חיים בעולם של מהפכות טכנולוגיות וחידוש קבוע של מידע, עולם בו ההזדמנויות לקשר ישיר בין אנשים פוחתות באופן קבוע, וכך ההזדמנויות לפיתוח מיומניות וליצירת אסטרטגיות להתמודדות עם מצבי קונפליקט בין אנשים גם פוחתות. אנו עדים למקרים בהם יישוב הקונפליקטים בין שתי מדינות, למשל, דורש התערבות של צד שלישי, מקרים בהם בעיות נפתרות על ידי מגשרים, מקרים בהם הקונפליקטים בתוך המשפחה מיושבים על ידי מערכת המשפט.
ברור שקיימת העמקה של תפקיד הגישור בהליכים של אינטראקציה בין שותפים חברתיים. זה הופך לנחוץ ביותר כאשר היחסים מאופיינים בקונפליקט ופתרון מהיר של הקונפליקט נדרש על מנת שהמערכת תמשיך לתפקד במסגרת הסטטוס קו. אם רק מתיחסים לאספקט זה של הנושא, האקטואליות של התיזה היא עובדה שלא ניתנת לערעור.
על בסיס תמה מנוסחת נכון, היעד הנבחר ונושא המחקר, כמו גם הליך מחקר מוגדר היטב והשיטה הנבחרת, המחברת מתארת את המודל וההשערות של מחקר מדעי. עובדה זו נותנת לה הזדמנות לקבוע מטרות ברורות ולנסח מספר שאלות מחקר חשובות (עמוד 12) כגון: האם הרציונל (האמוציה) מקדם או מעכב יישוב סכסוך דרך גישור?באיזה מידה המודלים השונים של גישור גורמים לשיתוף פעולה ולהסכמה בקרב הצדדים? עם ההצגה הגרפית של המודל (עמוד 5), בשל השימוש בקשרים דו-צדדים בין כל הגורמים כיוון ההשפעה אינו מאוד ברור. גם אם זה נכון בחיים אמיתיים – שהכל משפיע על הכל, לצורך מחקר זה יכלה המחברת לצמצם את ההשפעות רק לאלו הנבחנות. יש אי-נכונות בניסוח ההשערה השניה (עמוד 6), כי האמוציות בעצמן אינן מווסתי התנהגות. הן משתתפות בוויסות על ידי הגדלת או הפחתת ההשפעה של הגורמים האחרים. באופן אישי הן מגשרות של האינטראקציה בין משתנים תלויים ובלתי תלויים. כנראה שאי-נכונות זו נובעת מהעובדה שההשערות מנוסחות בתחילת המחקר, עם מינוחים שטרם נקבעו, שהמחברת עשתה בעמודים הבאים. 
סקירת המקורות הספרותיים (יותר מ- 80) יוצרת את התנאים לניתוח מעמיק של האפשרויות ליישוב הקונפליקטים החברתיים דרך הליכי גישור וגם לייצוג יחסי שלם של התיאוריות האמוציות החשובות כמו התיאוריה האינטואיבית של JAMES AND LANG, התיאוריה של JEROME AND SINGER, התיאוריה של STANLEY SCHACHTER, וכו'. כמו כן, התיאוריה החדשה של אינטלגנציה רגשית מופיעה גם.
ההצגה של תיאוריות האמוציה וההשתתפות בוויסות התנהגות הן קדימויות לפסקה הבא, בו המחברת מציגה את סקירת הספרות הקשורה למנהיגות והאפשרויות שלו לגישור ההליכים החברתיים. בהקשר זה, מה שנכתב בעמוד 43 של המחקר נשמע מאוד אמין: " ... אינטלגנציה רגשית, במיוחד היכולת לשלוט ברגשות של העצמי ושל אחרים, היא אחד המיומנויות שמאפשרים למנהיגים לקיים מצבים מהנים". 
העמודים הבאים נוגעים לניתוח המודלים השונים ליישוס קונפליקטם וצורות שונות של גישור של הליכי התמודדות (גישור מאפשר, גישור מעריך, גישור מעצב, וכו').
בפרק השלישי המחברת מציגה את המקרים הספציפיים של יישום גישור במעשה, דבר שמאושש את המודל התיאורטי. במקום זה, ביותר מ- 30 עמודים, המחברת מציגה ראיונות עם אנשים אמיתיים מהחיים הפוליטיים והחברתיים של ישראל שהשתתפותם באירועים חברתיים משמעותיים כמגשרי הליך מגלה את האפשרויות והאפקטיביות של גישה זו.
בפרק הרביעי, הקרוי "הדיון", יש חזרה למטרה העיקרית של המחקר. "מטרת המחקר הייתה לבחון את ההשפעות שקיימות על הצדדים במקרים שונים. במילים אחרות, מה מכוון אנשים המעורבים בהליך הגישור ביישוב הקונפליקט?" המחברת שוב מעלה את השאלות שהמחקר שואל (עמוד 12) אך הפעם ממצבים של ניסיון.
בסיום המחקר ובקבלת התוצאות המדעיות, המחברת לא טוענת שהנושא הגיע למיצוי. להיפך, עם הצניעות ונהכונות המדעית המאפיינות כל חוקר מדעי טוב, היא מקדישה את המשפטים האחרונים שלה לנקודות ולאופקים העומדים בפני חוקרים שרוצים להתייחס לנושא זה. "השאלה היא מהי מידת ההשפעה האמיתית של גישור על תמורות חברתיות – נושא זה טרם נבחנה. השינוי של פני החברה הוא הליך איטי ומסובך בו להרבה משתנים יש השפעה."
בהקשר של התוצאות המדעיות שהושגו בתיזה זו, אני מציע לחברים המכובדים להעניק ליעל סנה את התואר המדעי של דוקטור של THE NEW BULGARIAN UNIVERSITY בהתמחות המדעית 05.02.24 של ארגון וניהול (גישור ביישוב וויכוחים וקונפליקטים). 

 REVIEW associate professor Georgi Pavlov Pavlov

נושא רלוונטי ומשמעותי נבחן בסקירת הדיסרציה בתחום המדעי 05.02.24 של ארגון וניהול (גישור ביישוב וויכוחים וקונפליקטים). 
המסר מסוכם בדרך המתאים למשימה בפיתוח וביישום השיטות והפתרונות הקיימית להחלטת נושאים בשלבים שונים של ההליך המיקוח (הליך הגישור).
בשנים האחרונות, יש צורך מסוים להרחיב ולפתח את האספקטאים השיטתיים, הניהוליים, והארגוניים של מחקר בתחום יישום זה. כל זה מעלה את חשיבות הנושאים המדעיים הנשקלים על ידי המחברת וההתעניינות ביישומיו ובמשימות מדעיות. 
התיזה מיוצגת כמחקר שלם ועצמאי ובנויה ממבוא, שלשה פרקים (שכל אחד מחולק לפסקאות), מסקנות והמלצות. המטרה והמשימות העיקריות של התיזה הן נכונות ומוגדרות היטב במבוא ומפותחות יותר ומובהרות בסוף הפרק הראשון. כל פרק הוא חלק נפרד מהעבודה ומסיים עם סיכום שמתייחס לתוצאות שהושגו. הקשר בין הפרקים לוגי ומאפשר קבלת תמונה שלמה של המחקר. 
העבודה היא 124 עמודים, מספיק להבהיר את טווח הנושא. בסוף יש 9 עמודים של ראיונות. הביבליוגרפיה כוללת 80 פריטים – מונוגרפות, ספרים, דוחות, מאמרים, ומסמכים ליגליים, וכו'. על נושא התיזה פורסמו מונוגרף ו-3 דוחות. 
הביצוע הכולל מאופיין בעקביות ובספציפיות של המחקרים והמסקנות. הצורה בנויה מניתוח של הבעיות לסינתיזה של המודלים שהם צעד בכיוון הנכון המאפשר ניסוח פורמלי של הליך הגישור.
הראיונות עבודה נבחנות על ידי מחקרים תיאורטיים יסודיים. 
אני מאמין שהתיזה בוצעה בהצלחה. מחקרים נעשים בטבע, יש להם משמעות אוניברסלית ויישום רחב וניתם לעשות שימוש בהם בתחומים אחרים של ניהול ומנהל עסקים. היא תוצאה של ניסיון שנרכש ועבודה קשה של המחברת בתחום הספציפי של גישור. 
הרעיון הכולל של המחקר כמסוקר בתוצאותיו מאפשר הסקת מסקנות לגבי איכותו – 
• המחקר הוא חשוב ועכשווי.
• העבודה השיגה תרומות מדעיות במחקר יישומי של תפקיד ההשפעות הרציונליות והאמוציונליות על מידת ההצלחה של הגישור.
אני חושב שבמינוחים של נפח ותוכן, ביצוע ותוצאות, הדיסרטציה עומדת בדרישות של THE NEW BULGARIAN UNIVERSITY להענקת התואר החינוכי והמדעי של "דוקטור של THE NEW BULGARIAN UNIVERSITY" בהתמחות המדעית 05.02.24 של ארגון וניהול (גישור ביישוב וויכוחים וקונפליקטים).